ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2012-01-06 00:00:00

Viešas susirinkimas dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos


VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC) įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra", projekto kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008. Šio projekto preliminari vertė yra 133.6 mln. litų be PVM. ES finansuojama dalis sudaro apie 102,9 mln. Lt, Kauno RATC numatoma dalis - 30.7mln. litų. Vienas iš įgyvendinamo projekto uždavinių - įrengti mišrių komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo įrenginį (MBA) Kauno mieste.

 

2011 m. gruodžio 29 d. 18.00 val. Kauno RATC patalpose, adresu Statybininkų g. 3, Kaunas, vyko viešas pristatymas, kurio metu visuomenė galėjo susipažinti su UAB "COWI Lietuva" specialistų parengta Kauno RATC planuojamos ūkinės veiklos - mišrių komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo įrenginio statybos - poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita.

 

Poveikio aplinkai vertinimo tikslai:

1) nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai ir kitiems aplinkos komponentams bei jų tarpusavio sąveikai;

2) sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir kitiems aplinkos komponentams arba šio poveikio išvengti;

3) nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, galima pasirinktoje vietoje.

 

Mechaninio - biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginys yra skirtas mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, antrinių žaliavų ir biologiškai skaidžių atliekų atskyrimui bei biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui biologiniu būdu. Projektinis įrenginio pajėgumas - 220 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų per metus. Įrenginį planuojama statyti 5 ha žemės sklype, esančiame greta Ateities pl. 49, Petrašiūnų sen., Kauno miesto teritorijoje. Šiame įrenginyje planuojama tvarkyti komunalines atliekas, surinktas iš Kauno miesto, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių bei Raseinių rajonų savivaldybių.

Mišrių komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo technologija susideda išš mechaninio atskyrimo, rūšiavimo ir apdorojimo bei biologinio perdirbimo įrenginių, skirtų išš mišrių komunalinių atliekų optimaliai išskirti tris, skirtingų frakcijų atliekų srautus:

perdirbimui tinkamų atliekų (antrinių žaliavų), kurios bus perduodamos šias atliekas naudojančioms arba perdirbančioms įmonėms;
netinkamų perdirbimui atliekų, kurios bus šalinamos Lapių regioniniame sąvartyne arba perduodamos specializuotiems atliekų tvarkytojams;
biologiškai skaidžių atliekų, kurios bus biologiškai apdorojamos MBA įrenginyje. Susidaręs techninis kompostas bus panaudojamas sąvartyno perdengimui arba parduodamas kaip vertinga trąša.

 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr.82-1965, 1997, Nr.65-1533, Nr. 96-2428; 2000, Nr. 39-1092, 2005, Nr.84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 2010, Nr. 54-2647).

 

Su viešo susirinkimo dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos protokolu galite susipažinti čia.

 

Su Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita bei Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita galite susipažinti atsisiųsdami žemiau pateiktas nuorodas:

 

 

I dalis. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

II dalis. Poveikio visuomenes sveikatai vertinimo ataskaita

Priedai:1, 2, 3, 4, 5-1, 5-2, 6, 7, 8-1, 8-2

 

    

 

Informacija patalpinta 2012-01-06 08:52:00