ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2013-10-25 09:34:00

Informacija dėl į sąvartynus priimamų atliekų


 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444, (toliau – Taisyklės) reikalavimais, nuo 2013 m. sąvartynuose draudžiama šalinti neapdorotas ir po apdorojimo likusias perdirbimui ar kitokiam panaudojimui tinkančias atliekas. Į sąvartynus priimamos tik tokios atliekos, kurios atitinka priėmimo į sąvartynus kriterijus.

 

Priėmimo kriterijai

 

Sąvartynuose draudžiama šalinti:

1. skystas atliekas;

2. Pavojingas atliekas:

2.1. sprogstamąsias, oksiduojančias, labai degias, degias ir ėsdinančias atliekas;

2.2. infekuotas ir kitas medicinines atliekas, susidarančias sveikatos priežiūros ir veterinarijos įstaigose;

2.3. ozono sluoksnį ardančias medžiagas (šaldymo agentus, halonus ir kt.) bei šias medžiagas turinčią įrangą;

2.4. smulkintas bei nesmulkintas padangas;

2.5.  pramoninių ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekas. Šalinti sąvartynuose leidžiama tik baterijų ir akumuliatorių, kurie buvo apdoroti ir perdirbti Europos Komisijos geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniuose dokumentuose su paskutiniais pakeitimais (skelbiamuose Europos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės biuro tinklalapyje http://eippcb.jrc.es) nustatytus arba aukštesnius aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus atitinkančiose įmonėse, liekanas;

2.6. neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, išskyrus inertines atliekas, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visas kitas atliekas, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai;

3. sodų, parkų ir želdynų tvarkymo biodegraduojamas atliekas.

 

Atliekos į sąvartyną priimamos tik tada, jeigu jos atitinka priėmimo į atitinkamos klasės sąvartynus kriterijus, nustatytus 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 2003/33/EB pagal Direktyvos 1999/31/EB 16 straipsnį ir II priedą, nustatančio atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir tvarką priedo 2 skirsnyje, bei Taisyklių 2 priede ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime (TIPK leidime), išduotame pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80, nustatytas sąlygas.

 

Nepavojingųjų atliekų sąvartyne galima šalinti:


1. kitas atliekas, kurios nepriskiriamos pavojingoms atliekoms pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą pavojingų atliekų apibrėžimą;

2. stabilias, nereaguojančias (pvz., sukietintas ar sustiklintas) pavojingas atliekas, iš kurių išplaunamas filtratas yra ekvivalentiškas filtratui, išplaunamam iš nepavojingų atliekų. Šių pavojingų atliekų negalima šalinti sekcijose, kuriose šalinamos biodegraduojamos nepavojingos atliekos;

3. atliekas, likusias po rūšiavimo technologijų pagalba (įmonėse), taip pat po biologinio, terminio ar cheminio apdorojimo, kurių neįmanoma perdirbti ar kitaip naudoti.

Atliekos, turinčios asbesto, turi būti šalinamos Darbo su asbestu nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V-546 nustatyta tvarka atskiroje sekcijoje, įrengtoje prie bet kokios klasės sąvartyno pagal inertinių atliekų sąvartynų reikalavimus ir pažymėtoje įspėjamaisiais užrašais.

 

Įmonės ir organizacijos, kurios pagal Atliekų tvarkymo taisykles naudojasi kitomis atliekų surinkimo, rūšiavimo ir (arba) išvežimo priemonėmis, privalo atskirti inertines atliekas ir nemaišyti jų su pavojingomis ar nepavojingomis atliekomis. Jei inertinės atliekos buvo sumaišytos su nepavojingomis ar pavojingomis atliekomis, jos turi būti atskirtos, jei tai techniškai įmanoma ir ekonomiškai pagrindžiama.

 

Atliekas skiesti ir maišyti, kad būtų pasiekti priėmimo kriterijai, draudžiama.

 

TIPK leidimuose nurodytos sąvartyne leidžiamos priimti atliekos:

 

 

Priėmimo procedūra ir dokumentai, kurie turi būti pateikti atvežus į sąvartyną atliekas

 

Atliekos į sąvartynus iš juridinių asmenų priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį su sąvartyno operatoriumi/savininku.

 

Prie sutarties pridedamas atliekų atitikties dokumentas ir pateikiami dokumentai, įrodantys, kad šių atliekų nėra galimybės perdirbti ar kitaip panaudoti: atliekų turėtojo pateikta deklaracija (laisva forma), nurodant per metus susidarantį atliekų kiekį ir atliekų tvarkytojų raštiški motyvuoti atsisakymai priimti atliekas perdirbimui, kitokiam panaudojimui ar eksportui.

 

Sutartyje nustatoma apmokėjimo už pristatomas atliekas tvarka, atliekų pristatymo tvarka bei sankcijos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

 

 

 

Kauno RATC informacija. Atnaujinta 2017-06-15