ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2012-04-12 00:00:00

Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu


Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Mišrių komunalinių atliekų mechaninis biologinis apdorojimas.

 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: VšĮ "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras", Statybininkų g. 3-19, LT-50124 Kaunas, tel. (8 37) 311267, faks. (8 37) 490734.

 

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: 5 ha žemės sklypas, esantis greta Ateities pl. 49, Petrašiūnų sen., Kauno m., Kauno apskrityje.

 

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB "COWI Lietuva", Ukmergės g. 369A, LT-06327 Vilnius, tel. (8 5) 210 7559, faks. (8 5) 212 4777, el. p. info@cowi.lt

 

Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginys, skirtas mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, antrinių žaliavų atskyrimui ir biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui, planuojamas 5 ha žemės sklype. Projektinis įrenginio pajėgumas - 220 tūkst. tonų mišrių komunalinių atliekų per metus. MBA įrenginyje bus apdorojamos mišrios komunalinės atliekos, surinktos Kauno mieste bei keturiuose Kauno regiono rajonuose (išskyrus Kėdainių). Planuojamame įrenginyje biologiškai apdorojamų bioskaidžių atliekų kiekis sudarys apie 78 tūkst. tonų per metus, iš šio kiekio bus pagaminama iki 39 tūkst. tonų per metus techninio komposto, kuris, priklausomai nuo jo dalelių dydžio ir priemaišų kiekio, bus naudojamas miškininkystėje (energetinių kultūrų auginimui), užterštų teritorijų (karjerų, neeksploatuojamų durpynų, kelių sankasų ir kt.) rekultivacijai, sąvartynų uždarymui, atliekų kaupų sąvartynuose uždengimui, sąvartyno šlaitų formavimui arba tiesiog šalinamas sąvartynuose.

Iš trijų svarstytų biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo alternatyvų pasirinktas aerobinis jų apdorojimas (kompostavimas).

 

Priemonės, numatytos neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti:

  • bus diegiama nauja, pažangi, atitinkanti geriausius prieinamus gamybos būdus technologija;
  • įrenginyje bus sumontuotas dviejų pakopų oro valymo įrenginys - šlapio valymo skruberių sistemą ir biofiltras, kuriame amoniakas bus išvalomas iki 90 proc., kietos dalelės - 100 proc., kvapai - 80-99,9 proc.;
  • teritorijos aikštelės bei privažiavimo keliai bus asfaltuoti, įrengta lietaus nuotekų surinkimo sistema. Užterštos paviršinės nuotekos bus valomos vietiniuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose;
  • numatytos triukšmo mažinimo priemonės - triukšmingos įrangos izoliavimas triukšmą absorbuojančiomis medžiagomis, slopintuvų įrengimas įsiurbimo ir išleidimo kanaluose ir kt.;
  • sutartyse su atliekų tiekėjais bus numatyti reikalavimai komunalinių atliekų kokybei ir sudėčiai bei priemonės ir atsakomybė už sutarties sąlygų nesilaikymą.

 

Poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados: Visi PAV subjektai poveikio aplinkai ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai pasirinktoje vietoje pritarė.

Visuomenės informavimas apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą: Pranešimas apie parengtą PAV ataskaitą ir 2011 m. gruodžio 29 d. numatytą viešą PAV ataskaitos pristatymą visuomenei buvo publikuotas 2011 m. gruodžio 12 d. respublikiniame dienraštyje "Lietuvos žinios", Kauno m. dienraštyje "Kauno diena" ir Kauno m. sav. Petrašiūnų sen. skelbimų lentoje. PAV ataskaitos pristatymas ir viešas jos aptarimas su visuomene įvyko 2011 m. gruodžio 29 d. VšĮ "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" patalpose, adresu Statybininkų g. 3, LT-50124, Kaunas. Per nustatytą laiką iš suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl PAV ataskaitos negauta.

 

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis, jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos: Planuojama ūkinė veikla- mišrių komunalinių atliekų MBA įrenginio statyba greta Ateities pl. 49, Kaune pagal pateiktą PAV ataskaitą yra leistina (LR AM Kauno RAAD 2012-04-10, raštas Nr. 28 (PAV)-D2-879).

Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Pageidaujantys išsamiau susipažinti su informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje gali kreiptis į LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentą Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas, tel. (8 37) 320704, faks. (8 37) 320854, el. paštas: kauno.raad@krd.am.lt

 

    

 

Informacija patalpinta 2012-04-12 13:04:22