ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO

Spausdinimo versija

SUTARTIS

Dėl bendradarbiavimo

 

2004-12-02 Nr. 1

Kaunas

 

Mes, siekiantys bendrai veikti diegiant ir eksploatuojant atliekų tvarkymo sistemą Kauno regione

 

Kauno miesto savivaldybės taryba, kurios adresas yra Laisvės al. 96, LT- 44251 Kaunas, Lietuvos Respublika, kodas 188691967 atstovaujama Kauno miesto savivaldybės mero Arvydo Garbaravičiaus, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. T-609;

 

Kauno rajono savivaldybės taryba, kurios adresas yra Savanorių pr. 371, LT - 40500 Kaunas, Lietuvos Respublika, kodas 8860366, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės mero Leonardo Gineikos, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. 211;

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, kurios adresas yra Bažnyčios g. 4, LT - 56121 Kaišiadorys, Lietuvos Respublika, kodas 188683867, atstovaujama Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Romualdo Urmilevičiaus, veikiančio pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 696;

 

Jonavos rajono savivaldybės taryba, kurios adresas yra Žeimių g. 13, LT - 55158 Jonava, Lietuvos Respublika, kodas 188612140, atstovaujama Jonavos rajono savivaldybės mero Bronislovo Liutkaus, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. 222;

 

Kėdainių rajono savivaldybės taryba, kurios adresas yra J. Basanavičiaus g. 36, LT - 57288 Kėdainiai, Lietuvos Respublika, kodas 8860916, atstovaujama Kėdainių rajono savivaldybės merės Virginijos Baltraitienės, veikiančios pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio d. sprendimą Nr. ;

 

Raseinių rajono savivaldybės taryba, kurios adresas yra V. Kudirkos g. 5, LT - 60150 Raseiniai , Lietuvos Respublika, kodas 8862722, atstovaujama Raseinių rajono savivaldybės mero Edmundo Jonylos, veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. 250;

 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara", kurios adresas yra Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas, kodas 3261664, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Čiegio, veikiančio pagal UAB „Kauno švara" valdybos 2004 m. spalio 28 d. nutarimą Nr.31;

toliau - Partneriai, Atsižvelgdami į tai, kad:

 

(A) Partneriai patvirtino Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto pagrindines nuostatas bei nusprendė dalyvauti Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos kūrimo bei vystymo projekte;

 

(B) Partneriai ir viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau - Įstaiga) bus atitinkamų ES fondų paramos Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemai sukurti ir vystyti naudos gavėjas, o Įstaiga bus šios sistemos administratorius;

 

(C) Partneriai laikosi nuostatos, jog sėkmingam Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projekto įgyvendinimui bei normaliam šios sistemos funkcionavimui yra būtina detalizuoti kai kuriuos Įstaigos valdymo klausimus, suderinto balsavimo visuotiniuose dalininkų susirinkimuose bei valdybos sudarymo ypatumus labiau nei išdėstyta įstatymuose ir Įstaigos įstatuose;

 

(D) Partneriai patvirtina, kad jie visi balsuos visuotiniame dalininkų susirinkime taip, kad būtų įgyvendintos šios Sutarties nuostatos;

 

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Akcinių bendrovių įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.969 - 6.982 straipsniais, sudarėme šią sutartį (toliau "Sutartį").

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Partneriai susitaria, siekdami sėkmingai įgyvendinti Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projektą, kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis (toliau - projektas), kooperuoti turtą, darbą ir žinias bendrai įdiegiant ir eksploatuojant regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią būtinas ir abipusiu Partnerių susitarimu numa­tytas atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ir šalinimo priemones visoje Partnerių administ­ruojamoje teritorijoje.

2. Sutarties dalykas - Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto įgyvendinimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje, senų sąvartynų rekultivavimas. Projektas apima Kauno regiono komunalinių atliekų sąvartynų, kuriems nuo 2009 m. liepos 16 d. bus leista tęsti veiklą, rekultivavimą ir tolesnį jų valdymą, naujų, modernių atliekų šalinimo įrenginių juose statybą, efektyvų atliekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimą ir administravimą.

3. Partneriai susitaria, kad atliekų surinkimą, pervežimą bei sąvartynų eksploatavimą savivaldybių teritorijose vykdo iki šios Sutarties sudarymo parinkti vykdytojai iki paslaugų sutartyse nurodyto termino arba rinkliavos įvedimo visoje regiono teritorijoje, o sąvartynai eksploatuojami ne vėliau kaip iki 2008 m. sausio 1 d. Pasibaigus paslaugų sutartyse nustatytam terminui ar įvedus vietinę rinkliavą, Partneriai atliekų surinkimą iki atliekų priėmimo punkto organizuoja pagal atskiras sutartis arba Sutarties 4 ir 5 punktuose nustatyta tvarka.

4. Partneriai gali pavesti Įstaigai įstatymų nustatyta tvarka vykdyti ir atliekų surinkimo funkciją (atliekų surinkimas iš gyventojų bei įmonių ir organizacijų, kurioms nereikia pildyti pirminės atliekų apskaitos žurnalo, nepavojingų pramoninių atliekų surinkimas ir vežimas, nepavojingų atliekų perkrovimas, perpakavimas ir rūšiavimas, siekiant jas pervežti, pavojingų atliekų surinkimas ir vežimas, perkrovimas, perpakavimas ir rūšiavimas, siekiant jas vežti), atskirų komunalinių atliekų srautų - buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų, didžiųjų atliekų (baldų, buitinės technikos ir pan.), naudotų padangų - atskiro surinkimo funkciją, biodegraduojamųjų atliekų surinkimo ir perdirbimo funkciją, kitas funkcijas. Nesant bendro Partnerių susitarimo dėl visų šių funkcijų vykdymo pavedimo Įstaigai visų Partnerių teritorijose, kiekvienas Partneris gali pavesti savo teritorijoje šias funkcijas Įstaigai ar kitiems asmenims pagal atskiras sutartis.

5. Atlyginimas už Įstaigos teikiamas paslaugas nustatomas tokiu būdu, kad Įstaigos gaunamos pajamos padengtų visas išlaidas susijusiais su atliekų tvarkymo sistemos administravimu, projekto įgyvendinimo priežiūra, atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, įskaitant atliekų šalinimo įrenginių uždarymą ir jų priežiūrą po uždarymo:

5.1. tokiu atveju, jei Partneriai paveda Įstaigai atliekų šalinimo ir pervežimo funkciją, jie turi nustatyti, o Įstaiga - rinkti iš visų Partnerių teritorijose veikiančių subjektų, kurie šalina atliekas Įstaigos valdomuose sąvartynuose, vienodo dydžio (priklausomai nuo paslaugų pobūdžio) mokestį už suteiktas atliekų šalinimo ir pervežimo paslaugas. Toks mokestis įskaičiuojamas į konkretaus Partnerio nustatytą ir jo teritorijoje galiojantį atliekų tvarkymo tarifą arba į vietinę rinkliavą, kurią toks Partneris yra nustatęs ir renka už atliekų surinkimą.

5.2. tokiu atveju, jei visi Partneriai paveda visas atliekų surinkimo, pervežimo ir šalinimo funkcijas Įstaigai, jie turi nustatyti, o Įstaiga - rinkti iš visų Kauno regiono gyventojų vienodą atlyginimą už suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas (į kurį įskaičiuotas mokestis už atliekų surinkimo, pervežimo bei šalinimo paslaugas)

6. Partneriai susitaria ir įsipareigoja, rengdami ir tvirtindami savo atliekų tvarkymo planus, laikytis galiojančio Valstybinio atliekų tvarkymo plano, Kauno regiono atliekų tvarkymo plano (kai šis planas bus patvirtintas) ir šios Sutarties reikalavimų bei kitų Šalių susitarimų.

7. Bendradarbiaudami atliekų tvarkymo srityje Partneriai prisiima tiek pareigų ir atsakomybės, kiek susitaria.

8. Partneriai susitaria tarpusavio santykius grįsti tarpusavio pasitikėjimo ir lygiateisiškos partne­rystės principais. Rengia ir pasirašo susitarimus, kurie užtikrintų visų partnerių dalyvavimą bendros įmonės valdyme ir atstovų išrinkimą į bendros įmonės valdymo organus pagal šioje sutartyje nustatytas proporcijas.

 

II. PARTNERIŲ ĮNAŠAI IR BENDROJI NUOSAVYBĖ

 

9. Partneriai įsteigia viešąją įstaigą - Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą, kurioje dalininkų kapitalas paskirstomas kaip nustatyta 10 (dešimtame) šio skyriaus punkte.

10. Steigiamos Įstaigos Partnerių (savivaldybių) įnašai yra paskirstomi atsižvelgiant į gyventojų skaičių, Partnerių aptarnaujamoje teritorijoje.

Partnerių įnašai yra:

Kauno miesto savivaldybės tarybos piniginis įnašas 57 100 Lt 57,1 proc.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 10 100 Lt 10,1 proc.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 8 100 Lt 8,1 proc.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 6 000 Lt 6,0 proc.

Kauno rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 12 800 Lt 12,8 proc.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 5 900 Lt 5,9 proc.

UAB „Kauno švara" turtinis įnašas Lapių sąvartynas

 

11. Partneriai įsipareigoja Projekte nustatyta tvarka ir terminais ateityje didinti Įstaigos kapitalą papildomais įnašais. Partnerių įnašus sudarys Kauno regiono savivaldybių komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektai.

12. Viso bendro turto apskaita, naudojimas, valdymas ir juo disponavimas pavedamas Įstaigai.

13. Partnerių pareigas, susijusias su bendro turto išlaikymu, taip pat kitokių išlaidų padengimu, nustato Viešųjų įstaigų įstatymas, kiti LR įstatymai ir Įstaigos įstatai.

 

III. ĮSTAIGOS VALDYMAS

 

14. Partneriai įsipareigoja bendrovės visuotiniuose dalininkų susirinkimuose balsuoti taip, kad būtų įgyvendintos šios Sutarties nuostatos, ir nebalsuoti taip, kad būtų užkirstas kelias arba apsunkintas šios Sutarties nuostatų įgyvendinimas.

15 Įstaigos valdybą Partneriai renka iš 10 narių - 4 valdybos nariai iš Kauno miesto savivaldybės, vienas valdybos narys iš UAB „Kauno švara" ir po vieną iš Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno ir Raseinių rajonų savivaldybių pasiūlytų kandidatų.

16. Vykdydami šios sutarties 15 punktą, Partneriai susitaria, kad renkant valdybos narius jie paskirstys (arba įgalios savo atstovus paskirstyti) balsus visuotiniame dalininkų susirinkime iš anksto suderinę taip, kad valdybos nariais būtų išrinkti šiame punkte nurodytų Partnerių pasiūlyti kandidatai. Valdybos pirmininką ir pavaduotoją iš savo narių renka valdyba kvalifikuota 2/3 visų valdybos narių balsų dauguma.

17. Partneriai susitaria, kad kiekvienas Partneris gali inicijuoti bet kurio valdybos nario atšaukimą, bei priimti sprendimą dėl jų atšaukimo galima tik gavus Partnerio, pasiūliusio valdybos nario kandidatūrą, pritarimą (pritarimo nereikia, kai narys atšaukiamas dėl to, kad jis pažeidė įstatymais jam nustatytas pareigas ir tuo padarė žalą Įstaigai ar dalininkams).

18. Bet kuris Partneris gali bet kuriuo metu pasiūlyti atšaukti savo paties pasiūlytą valdybos narį, ir Partneriai sutinka artimiausio visuotinio dalininko susirinkimo metu balsuoti už tokio valdybos nario pakeitimą kitu valdybos nariu, kurį pasiūlo narį iš pareigų siūlantis atšaukti jį pirmiau pasiūlęs Partneris.

19. Partneriai užtikrina, kad jų pasiūlyti valdybos nariai žinos teisės aktus reglamentuojančius atliekų tvarkymą bei tvarkymo organizavimą, šios Sutarties ir bet kurio kito Partnerių susitarimo nuostatas, jomis vadovausis, žinos ir vadovausis kitomis jų pareigų atlikimą reglamentuojančiomis Įstaigos įstatų bei norminių aktų nustatytomis nuostatomis.

 

IV. PARTNERIŲ POZICIJŲ DERINIMO PROCEDŪROS

 

20. Partneriai susitaria iki visuotinio dalininkų susirinkimo derinti savo pozicijas dėl balsavimo visuotiniame dalininkų susirinkime. Partnerių pozicijų derinimui, sėkmingam šios Sutarties nuostatų įgyvendinimui bei iškylančių problemų aptarimui gali būti sukuriama dalininkų atstovų komisija (toliau - Komisija). Komisiją sudaro partnerių paskirti atstovai. Kiekvienas Partneris skiria po vieną atstovą. Komisijos pirmininku bus Kauno miesto savivaldybės atstovas.

21. Komisijos posėdis paprastai kviečiamas Įstaigos vadovo iniciatyva, kai paruoštam visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimo (-ų) projektui (-ams) raštu prieštarauja ir to reikalauja ne mažiau kaip du Partneriai. Kitais atvejais Komisijos posėdis nekviečiamas. Apie komisijos posėdį jos nariai, prieštaravimus pateikę Partneriai informuojami prieš 3 dienas iki posėdžio dienos. Paprastai Komisijos posėdžiai vyksta Kauno miesto savivaldybės administracijos patalpose.

22. Partneriai (jo atstovai) kartu su prieštaravimu parengtam visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimo projektui Įstaigos vadovui pateikia argumentuotą paaiškinimą dėl nesutikimo su siūlomu nutarimo projektu ir savo siūlomą nutarimo projektą. Pateikti argumentai turi remtis Lietuvos Respublikos įstatymų normomis, šios Sutarties nuostatomis, galimais Partnerio turtinių bei neturtinių teisių pažeidimais bei šių nutarimų neigiamu poveikiu šios Sutarties įgyvendinimui.

23. Komisija svarsto pasiūlytus nutarimų projektus, derina Partnerių pozicijas dėl balsavimo bendrovės visuotiniame dalininkų susirinkime. Suderinus (t.y. jei tam pritaria daugiau kaip 3/4 visų Partnerių atstovų) visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimų projektus, apie tai nedelsiant informuojamas Įstaigos vadovas ir pateikiami siūlomi nutarimų projektai. Jeigu Komisija nesugebės priimti sprendimų daugiau kaip 3/4 visų Partnerių atstovų pritarimu, o visuotiniam dalininkų susirinkimui nepriėmus laiku sprendimo, Įstaigai grės nuostoliai ir/ar iškils pavojus sėkmingam šios Sutarties ir Projekto įgyvendinimui, Partneriai visuotiniame dalininkų susirinkime priima sprendimus Viešųjų įstaigų įstatymo ir Įstaigos Įstatų nustatyta tvarka.

24. Detalesnė Komisijos posėdžių šaukimo ir jų organizavimo tvarka gali būti numatyta jos paprasta balsų dauguma priimtame Komisijos darbo reglamente.

 

V. BENDRŲ REIKALŲ TVARKYMAS

 

25. Tvarkydami bendrus reikalus visi Partneriai veikia kartu.

26. Sudarę sutartį, Partneriai bendrai siekia gauti paramą iš tam tikrų ES fondų, tarptautinių organizacijų ir valstybės biudžeto lėšų, imti paskolas ar gauti kitas lėšas, reikalingas Įstaigos įrenginiams įsigyti ir eksploatuoti bei Įstaigos veiklai vykdyti.

27. Įstaiga ir Partneriai vykdomą atliekų tvarkymo veiklą finansuoja iš lėšų tiesiogiai ar netiesiogiai surenkamų už atliekų tvarkymo paslaugas pagal Partnerių administruojamose teritorijose patvirtintus atliekų tvarkymo tarifus.

28. Įstaiga ir Partneriai reguliuoja atliekų tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais taip, kad atliekų tvarkymo sistema galėtų naudotis visi Partnerių administraciniuose vienetuose esantys gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat.

29. Sudarę dvišales sutartis ir vadovaudamiesi LR įstatymais ir šia sutartimi, Partneriai gali pavesti Įstaigai atliekų surinkimą, transportavimą į sąvartyną ir įmokų surinkimą Partnerių administruojamose teritorijose.

30. Sudarę dvišales sutartis ir vadovaudamiesi LR įstatymais, Partneriai gali pavesti Įstaigai kitas pavienes užduotis, vykdytinas Partnerių administruojamose teri­torijose.

31. Sutartis su trečiaisiais asmenimis Įstaiga gali sudaryti įstatuose, Viešųjų įstaigų įstatyme ir Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

 

VI. PARTNERIŲ PAREIGOS

 

32. Partneriai užtikrina, kad už atliekų tvarkymą surinktos įmokos (rinkliavos) būtų naudojamos tik atliekų tvarkymui finansuoti. Ši nuostata taikytina nepriklausomai nuo to, ar įmokas (rin­kliavas) renka Įstaiga, ar Partneriai atskirai.

33. Partneriams, kurie pagal šią ar kitas sutartis organizuoti atliekų tvarkymo sistemas ar teikti su tuo susijusias paslaugas jų administruojamose teritorijose pavedė Įstaigai, draudžiama steigti, eksploatuoti kitas tokias sistemas ir įrenginius ar teikti tokias paslaugas.

34. Partneriai įsipareigoja šios sutarties nustatytomis sąlygomis naudotis Įstaigos atliekų tvarkymo sistemomis, įrenginiais ir teikiamomis paslaugomis įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. PARTNERIŲ TEISĖS

 

35. Kiekvienas Partneris turi teisę bet kuriuo metu gauti jam rūpimą informaciją apie Įstaigos steigimą ir eksploataciją, o taip pat - apie regioninės atliekų tvarkymo sistemos die­gimą.

36. Kiekvienas Partneris turi teisę susipažinti su bendrųjų reikalų tvarkymo dokumentais ir kita informacija. Susitarimai, kurie apribotų šią teisę, negalioja.

37. Niekas negali riboti Partneriams Vietos savivaldos ir Atliekų tvarkymo įstatymais suteik­tų teisių ir kompetencijos, išskyrus tai, kiek Partneriai sutaria jas realizuoti bendrai.

 

VIII. SUTARTIES GALIOJIMAS

 

38. Ši Sutartis galioja iki 2024 m. sausio 1d. ir gali būti pratęsta bendru Partnerių susitarimu.

39. Vienam iš Partnerių atsisakius toliau būti Sutarties dalyviu, ji išlieka galioti kitiems Partneriams.

40. Partneris, norintis atsisakyti šios Sutarties, turi apie tai pranešti kitiems Partneriams ne vėliau, kaip prieš metus iki numatomo pasitraukimo.

41. Kiekvienas iš partnerių turi teisę nutraukti šią sutartį, jeigu bet kuris Partneris ją pažeidžia arba kiti Partneriai negali jos vykdyti dėl svarbių priežasčių.

42. Partneris, nutraukęs Sutartį, turi atlyginti kitiems Partneriams dėl Sutarties nutraukimo padarytus tiesioginius nuostolius.

43. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienam iš Partnerių atsisakius toliau būti sutarties dalyviu ar vieno iš Partnerių reikalavimu, asmuo, kuris nebėra Sutarties dalyvis, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, atsiradusias jam esant Sutarties dalyviu, taip, kaip jis atsakytų būdamas Partneriu.

 

IX. GINČŲ SPRENDIMAS

 

44. Nesutarimai sprendžiami Partnerių derybomis. Jeigu derybomis nesutarimų pašalinti nepa­vyksta, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

45. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. Sutartis gali būti pakeista, papildyta ar nutraukta tik visų Partnerių raštišku susitarimu.