ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

STEIGIMO SUTARTIS

Spausdinimo versija

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO

STEIGIMO SUTARTIS

 

2005 m. sausio mėn. 6 d.

Kaunas

 

           Mes, steigiantys Viešąją įstaigą:

Kauno miesto savivaldybės taryba, kurios adresas yra Laisvės al. 96, LT- 44251 Kaunas, Lietuvos Respublika, kodas 188691967 atstovaujama Kauno miesto savivaldybės mero Arvydo Garbaravičiaus, veikiančio pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr.

Kauno rajono savivaldybės taryba, kurios adresas yra Savanorių pr. 371, LT - 40500 Kaunas, Lietuvos Respublika, kodas 8860366, atstovaujama Kauno rajono savivaldybės mero Leonardo Gineikos, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. 211;

Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba, kurios adresas yra Bažnyčios g. 4, LT - 56121 Kaišiadorys, Lietuvos Respublika, kodas 188683867, atstovaujama Kaišiadorių rajono savivaldybės mero Romualdo Urmilevičiaus, veikiančio pagal Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 696;

Jonavos rajono savivaldybės taryba, kurios adresas yra Žeimių g. 13, LT - 55158 Jonava, Lietuvos Respublika, kodas 188612140, atstovaujama Jonavos rajono savivaldybės mero Bronislovo Liutkaus, veikiančio pagal Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 14 d. sprendimą Nr. 222;

Kėdainių rajono savivaldybės taryba, kurios adresas yra J. Basanavičiaus g. 36, LT - 57288 Kėdainiai, Lietuvos Respublika, kodas 8860916, atstovaujama Kėdainių rajono savivaldybės merės Virginijos Baltraitienės, veikiančios pagal Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio d. sprendimą Nr. ;

Raseinių rajono savivaldybės taryba, kurios adresas yra V. Kudirkos g. 5, LT - 60150 Raseiniai , Lietuvos Respublika, kodas 8862722, atstovaujama Raseinių rajono savivaldybės mero Edmundo Jonylos, veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. 250;

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara", kurios adresas yra Statybininkų g. 3, LT-50124 Kaunas, kodas 3261664, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Čiegio, veikiančio pagal UAB „Kauno švara" valdybos 2004 m. spalio 28 d. nutarimą Nr.31;

 

toliau - Steigėjai, sudarydami šią sutartį, susitarėme:

1. Steigti viešąją įstaigą Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą (toliau - Įstaiga).

2. Įstaiga yra iš Steigėjų turto įsteigta viešoji įstaiga, ne pelno organizacija, turinti viešojo juridinio asmens statusą, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Įstaigos įstatais.

3. Įstaigos buveinės adresas: Statybininkų g. 3, Kaunas.

4. Įstaigos veiklos sritys - regioninės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas Kauno apskrities teritorijoje, komunalinių atliekų tvarkymas, komunalinių atliekų sąvartynų bei kitų atliekų tvarkymo objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, rekultivavimo, saugaus jų eksploatavimo užtikrinimas, vykdymas užduočių ir funkcijų, kurias Įstaigai skiria Steigėjai. Įstaiga įsteigta siekiant įgyvendinti šiuos tikslus:

4.1. Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas ir administravimas;

4.2. Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vystymo projekto, kuris yra finansuojamas atitinkamų ES fondų, Lietuvos Respublikos biudžeto, savivaldybių biudžetų bei kitomis lėšomis (toliau - Projektas) naudos gavimas;

4.3. Sėkmingas Projekto įgyvendinimo organizavimas ir tolesnis jo valdymas Įstaigoje;

4.4. Projekto įgyvendinimo priežiūra, užsakovo funkcijų vykdymas, atliekų vežėjų ir sąvartynų operatorių parinkimas;

4.5. Steigėjų nustatytų privalomųjų užduočių ir funkcijų vykdymas;

4.6. Parama savivaldybėms sprendžiant atliekų tvarkymo klausimus regione.

5. Įstaiga, įgyvendindama savo tikslus, vykdo ekonominę veiklą, nurodytą Įstaigos

įstatuose.

6. Steigėjų turtiniai įsipareigojimai:

6.1. Steigiamos Įstaigos Steigėjų (savivaldybių) įnašai yra paskirstomi atsižvelgiant į gyventojų skaičių, Steigėjų aptarnaujamoje teritorijoje.

Steigėjų įnašai yra:

Kauno miesto savivaldybės tarybos piniginis įnašas 57 100 Lt 57,1 proc.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 10 100 Lt 10,1 proc.

Jonavos rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 8 100 Lt 8,1 proc.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 6 000 Lt 6,0 proc.

Kauno rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 12 800 Lt 12,8 proc.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos piniginis įnašas 5 900 Lt 5,9 proc.

UAB „Kauno švara" turtinis įnašas Lapių sąvartynas

6.2. Steigėjai įsipareigoja įnešti 6.1. p. nurodytus įnašus pinigais į steigiamos Įstaigos kaupiamąją sąskaitą per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo. Už laiku nepervestas lėšas steigėjas moka delspinigius 0,05 procento neįmokėtos sumos už kiekvieną praleisto termino dieną. UAB „Kauno švara" turtinį įnašą - Lapių sąvartyną, įvertintą pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, perduoda per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

7. Steigėjai įsipareigoja per 1 mėnesį po šios sutarties įsigaliojimo paruošti visus Įstaigos įregistravimui reikalingus dokumentus, paruošti steigimo ataskaitą, sušaukti steigiamąjį susirinkimą, prieš tai susirinkimo datą, vietą, laiką ir darbotvarkę suderinus tarpusavyje, ir įregistruoti Įstaigą Lietuvos Respublikos įmonių registre.

8. Visi steigėjai iki steigiamojo susirinkimo turi lygias teises. Vienas steigėjas steigiamajame susirinkime turi vieną balsą. Steigiamajame susirinkime ir po jo steigėjai turi turtines ir neturtines teises, numatytas Viešųjų įstaigų įstatyme ir steigimo dokumentuose.

9. Kauno apskrities viršininko administracijai pavedama organizuoti steigiamąjį susirinkimą, rengti darbotvarkę ir nutarimų projektus, ir ne vėliau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki steigiamojo susirinkimo, raštu pateikti informaciją, susijusią su steigiamuoju susirinkimu, steigimo dokumentus kitiems steigėjams. Steigėjai įgalioja Kauno apskrities viršininko administraciją atstovauti steigiamai Įstaigai, iki Įstaigos įregistravimo tvarkyti Įstaigos įregistravimo dokumentus, įregistruoti Įstaigą.

10. Kauno apskrities viršininko administracijai pavedama apmokėti sąskaitas tretiesiems asmenims už darbus ir paslaugas, būtinas Įstaigos steigimui ir įregistravimui. Kauno apskrities viršininko administracijos, steigiamos Įstaigos vardu sudaryti sandoriai pateikiami tvirtinti steigiamajam susirinkimui. Įstaigos steigimo išlaidos kompensuojamos Kauno apskrities viršininko administracijai, jeigu jos pagrįstos dokumentais. Visos Įstaigos steigimo išlaidos ir atlyginimas už steigimą pateikiami steigiamajam susirinkimui steigimo ataskaitoje, kurią, likus ne mažiau kaip 10 d. iki steigiamojo susirinkimo, parengia Kauno apskrities viršininko administracija. Steigimo išlaidos paskirstomos Steigėjams lygiomis dalimis.

11. Kauno apskrities viršininko administracijai pavedama atidaryti Įstaigos lėšų kaupimo sąskaitą AB banke „NORD/LB Lietuva".

12. Jeigu per šešis mėnesius nuo įvykusio steigiamojo susirinkimo dienos Įstaiga neįregistruojama, kaupimo sąskaitoje esantys piniginiai įnašai ir turtiniai įnašai grąžinami Steigėjams tokiomis dalimis, kiek jie įnešė šios sutarties 6.1. p. nustatyta tvarka.

13. Steigėjai visus ginčus, galinčius kilti dėl šios sutarties vykdymo, sprendžia derybų keliu. Nesusitarus derybų keliu, ginčai sprendžiami teisme įstatymų nustatyta tvarka.

14. Steigėjai atleidžiami nuo visiško ar dalinio sutarties įsipareigojimų įvykdymo dėl

nenugalimos jėgos veikimo, Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

15. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.